วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา


คำอธิบายรายวิชา

ศ32102  ดนตรี และนาฏศิลป์                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 2                                                                      เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน  0.5  หน่วยกิต    
......................................................................................................................................................................................................................
คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษา จำแนกและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวงดนตรีสากล ฝึกอ่านเขียนเครื่องหมายกำหนดบันไดเสียง วิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม รวมทั้งการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรี
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ละคร หลักการชมการแสดงละคร วิวัฒนาการของนาฏศิลป์สากล ความงามและคุณค่าของนาฏศิลป์สากล การประเมินคุณภาพของการแสดง วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การนำการแสดงนาฏศิลป์ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรี และนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีและนาฏศิลป์ บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ
เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรี นาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถนำความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

รหัสตัวชี้วัด
          ศ 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/8
          ศ 2.2 ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5
          ศ 3.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/7, ม.4-6/8
ศ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/4
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระที่ 2 :  ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          ม.4-6/1  เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท
          ม.4-6/2  จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
          ม.4-6/3   อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
          ม.4-6/4  อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ
           ม.4-6/5. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
          ม.4-6/6. สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
          ม.4-6/8. นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสาก
          ม.4-6/2  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
          ม.4-6/4  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด และค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
          ม.4-6/5  นำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ
สาระที่ 3 : นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          ม.4-6/3  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่
          ม.4-6/4   วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร
          ม.4-6/5   วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย
ในการแสดง
          ม.4-6/7   พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง
          ม.4-6/8   วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปั
­­ญญาท้องถิ่น ภูมิปั­­ญญาไทยและสากล
          ม.4-6/1   เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
          ม.4-6/4   นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น